Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Białek Sygnałowych
p.o. kierownika Jakub Siednienko, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Ewa Kurowska, dr
Edyta Makuch, dr inż.
Janusz Matuszyk, dr hab.
Małgorzata Mitkiewicz, dr inż.
Miłosz Nowak, mgr
Maria Podbielska, dr hab. inż.
Agnieszka Zabłocka, dr hab.
Pracownicy techniczni
Marianna Kuropatwa
Józefa Macała
Doktoranci
Izabella Jasyk, mgr inż.
Wioletta Kazana, mgr inż.
Paweł Krawczyk, mgr inż.
Joanna Nowak, mgr inż.
Patryk Reniewicz, mgr
Informacje

Tematyka badawcza prac prowadzonych w Laboratorium Białek Sygnałowych związana jest z wyjaśnieniem roli białek uczestniczących w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału, ze szczególnym uwzględnieniem enzymów tworzących szlaki sygnałowe zależne od cAMP i cGMP. Interesują nas relacje pomiędzy aktywnością cyklaz, fosfodiesteraz oraz kinaz białkowych, a aktywnością prozapalnych czynników transkrypcyjnych i ekspresją zależnych od nich białek prozapalnych w komórkach układu odpornościowego.
Badamy także szlaki sygnałowe zależne od receptora neurotrofiny 3 (TrkC) regulującego różnicowanie komórek nerwowych. Komórki neuralne i neuroendokrynne w hodowli in vitro są modyfikowane do indukowanej ekspresji TrkC i jest badana aktywacja białek sygnałowych i genów w następstwie aktywacji TrkC.
Główne techniki badawcze stosowane w naszych badaniach to: testy do oznaczania aktywności enzymów (cyklaz, fosfodiesteraz, kinaz), fluorescencyjne oznaczanie wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+, RT-PCR, EMSA, analiza reporterowa (DLR) itp.