Studia doktoranckie


Studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN są prowadzone od 2000 r. Tematyka wykonywanych prac doktorskich jest ściśle związana z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi. Doktoranci wchodzą w skład zespołów badawczych i uczestniczą w życiu naukowym swojego laboratorium (seminaria, wyjazdy na konferencje, praca z magistrantami). W ramach studiów doktoranci uczestniczą w zajęciach programowych oraz zebraniach naukowych Instytutu, przygotowując także własne wystąpienia z realizacji pracy doktorskiej.


Nabór na Studium Doktoranckie ogłaszany jest w kwietniu. O liczbie przyznawanych stypendiów decyduje corocznie Dyrektor IITD PAN. Ponadto na Studium mogą być przyjęte osoby finansowane ze źródeł zewnętrznych.


Kierownik Studium Doktoranckiego

Dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN
tel. 71-3709965
piasecki@iitd.pan.wroc.pl


Rada Programowa Studiów Doktoranckich

 • Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • Dr hab. Małgorzata Cebrat
 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta - przewodnicząca
 • Mgr Anna Kędzierska – przedstawicielka doktorantów
 • Dr hab. Aleksandra Klimczak
 • Dr hab. Tomasz Niedziela
 • Dr hab. Anna Pawlik
 • Dr hab. Jacek Rybka


Zespół ds Jakości Kształcenia Studiów Doktoranckich

 • Dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • Mgr Samantha Filipów – przedstawicielka doktorantów
 • Dr Sabina Górska
 • Dr hab. Dagmara Jakimowicz
 • Dr Edyta Majorczyk
 • Dr Marta Sochocka - przewodnicząca