Fundusz pomocy materialnej dla doktorantów

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572, z późn. zm.) doktoranci Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN mogą starać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej finansowanych z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w postaci:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla najlepszych doktorantów;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • zapomogi.

Osoby ubiegające się o stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium socjalne na dany rok akademicki:

Wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich (Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, III p., pokój 363)  do 31 października.

 Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (obowiązuje od 31 maja 2016 r. na mocy zarządzenia Dyrektora nr 6/2016)

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej (dot. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) (Załącznik nr 1)

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej (dot. stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania poza miejscem stałego zamieszkania) (Załącznik nr 2)

3. Formularz wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (Załącznik nr 3)

4. Formularz wniosku o przyznanie zapomogi (Załącznik nr 4)

5. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne (Załącznik nr 5)

6. Zasady obliczania dochodu doktoranta i zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta (Załącznik nr 6)

7. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów (Załącznik nr 7)