PCM
Depozyty patentowe

Warunki depozytu
Płatności
Procedura depozytu


Warunki depozytu

 

Wymagania dla depozytu patentowego według Traktatu Budapesztańskiego

Wymagania dla depozytu są jasno określone zarówno dla deponującego jak i dla IDA [3,6].
Polska Kolekcja Mikroorganizmów przyjmuje do depozytu bakterie (w tym promieniowce) i bakteriofagi, które można długotrwale przechowywać bez żadnej istotnej zmiany ich pierwotnych właściwości. Należy podkreślić, że patogenne szczepy niebezpieczne dla ludzi i zwierząt będą przyjmowane warunkowo. Drobnoustroje o specjalnych wymogach hodowlanych, których PCM nie jest w stanie zapewnić (z powodów technicznych), nie będą przyjmowane. Ponadto mieszaniny i hodowle, bez opisu naukowego oraz drobnoustroje, których nie można zidentyfikować, również nie będą przyjmowane.
Przy deponowaniu szczepów zawierających plazmidy, wymogiem PCM będzie informacja o właściwościach i klasyfikacji plazmidu i o szczepie jego gospodarza (np. grupa P1, P2, lub P4). Polska Kolekcja Mikroorganizmów będzie przyjmować jedynie plazmidy i szczepy gospodarza należące do grupy P1.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO) [7], przyjmowanie w depozyt i udostępnianie osobom trzecim próbek GMO będzie zgodne z zapisami tej ustawy. Zarówno deponujący, jak i strona trzecia wnioskująca o próbkę będącą GMO, muszą spełniać w udokumentowany sposób warunki ustawy. Dane na temat GMO należy umieścić w odpowiednich rubrykach formularza zgłoszeniowego mikroorganizmu do depozytu, wraz z kopią zezwolenia odnośnie użycia GMO.
Mikroorganizmy składa się w depozyt na okres nie krótszy niż 30 lat.
Urzędowym językiem PCM jest język polski, lecz korespondencja może być również prowadzona w języku angielskim.
Składając depozyt należy dostarczyć odpowiednią ilość materiału. Na ogół minimalna liczba próbek bakterii jaką powinien dostarczyć deponujący wynosi 10 próbek zliofilizowanych, na podłożu hodowlanym lub zamrożonych (po 0,5 ml), a w przypadku bakteriofagów przynajmniej 109 pfu/ml, 10 x 1,0 ml lub 2 x 5 ml lizatu wolnego od komórek. Bakteriofagi należy dostarczać wraz z odpowiednim szczepem gospodarza.
Uszkodzone hodowle nie będą przyjmowane, a szczególnie duże ryzyko uszkodzenia podczas transportu istnieje dla hodowli na płytkach agarowych.
Wszystkie próbki deponowanego drobnoustroju powinny pochodzić z jednej hodowli.
Do wykonania testów żywotności potrzebny jest odpowiedni okres czasu. W PCM dla bakterii wynosi on 3 dni, lecz w pewnych przypadkach testowanie może trwać dłużej, do 14 dni. Dla promieniowców czas ten wynosi 5 dni a w niektórych przypadkach do 20 dni. Dla bakteriofagów czas na wykonanie kontroli żywotności wynosi 7 dni, a dla niektórych próbek może trwać do 14 dni. PCM przechowuje oryginalny materiał dostarczony przez deponującego.
Każdemu depozytowi towarzyszy odpowiedni, całkowicie wypełniony formularz, który można otrzymać w PCM. Zgodnie z zaleceniami Traktatu Budapesztańskiego, deponujący powinien wraz z drobnoustrojem przedłożyć odpowiedni formularz zgłoszeniowy – BP/1. PCM używa oddzielnych formularzy dla bakterii i bakteriofagów. W przypadku późniejszej identyfikacji, zmiany opisu naukowego i/lub proponowanego oznaczenia taksonomicznego, deponujący powinien wypełnić formularz BP/7.
Potwierdzenie przyjęcia depozytu i świadectwo żywotności są wydawane na odpowiednich międzynarodowych formularzach BP/4 i BP/9. Do innych oficjalnych zawiadomień nie używa się formularzy standardowych.
Nieoficjalnie, na prośbę deponującego, po otrzymaniu drobnoustroju, PCM może telefonicznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną powiadomić o dacie zdeponowania i numerze akcesyjnym depozytu, jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia. Jednakże informacja taka jest tymczasowa i musi zostać potwierdzona przez test żywotności mikroorganizmu. Podobnie PCM, może powiadomić deponującego o wynikach kontroli żywotności przed wydaniem świadectwa żywotności.
Organ depozytowy wydaje próbki mikroorganizmu tylko temu, kto jest upoważniony do otrzymania takiej próbki, a deponujący zostaje powiadomiony o wydaniu osobom trzecim próbki jego mikroorganizmu, na specjalnym formularzu BP/14.
Na prośby o próbki, PCM będzie dostarczać osobom trzecim posiadającym udokumentowane prawo do otrzymania próbek kopie standardowych formularzy zamówień – BP/12 i/lub formularze wymagane w biurach przemysłowych. Jednakże pomimo jakiegokolwiek uprawnienia osób trzecich do otrzymania próbek mikroorganizmów, według ustaleń patentowych, PCM wstrzyma wydanie próbek potencjalnie niebezpiecznych drobnoustrojów, dopóki nie zostanie potwierdzone, że strona ubiegająca się jest kompetentna do posługiwania się takimi mikroorganizmami, oraz nie przedstawi kopii zezwolenia na użycie GMO.
W przypadku zamówień z zagranicy, PCM zakłada, że strona prosząca zapoznała się z wymogami importowymi własnego kraju.
Próbki bakterii dostarczane przez PCM pochodzą zazwyczaj z własnych preparacji (hodowli), zaś próbki bakteriofagów mogą pochodzić z własnych preparacji, bądź z materiału dostarczonego przez deponującego.
W razie konieczności odnowienia zapasu, PCM dopuszcza możliwość przygotowania swojej własnej serii mikroorganizmów przez założenie hodowli z materiału dostarczonego przez deponującego, który powinien wówczas potwierdzić autentyczność tej serii.
Katalog opublikowany przez PCM nie wymienia depozytów zgodnych z Traktatem Budapesztańskim. Dokumentacja dotycząca depozytów patentowych, jako objęta tajemnicą patentową, jest prowadzona niezależnie od depozytów zwykłych.
Informacja dla deponujących lub dla wszystkich zainteresowanych jest udzielana przez PCM telefonicznie, za pośrednictwem telefaksu lub pocztą elektroniczną, a także drogą internetową wśród informacji Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN pod adresem http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/PCMPłatności

A/ Przechowanie mikroorganizmu w depozycie (min.30 lat) 1200 zł
B/ Wydanie świadectwa żywotności 40 zł
C/ Dostarczenie próbki mikroorganizmu 100 zł

 Procedura depozytu

 1. Odpowiednie przygotowanie i transport próbki mikroorganizmu:*
  a/ próbka powinna być liofilizowana, zamrożona lub na podłożu hodowlanym,
  b/ bakteriofagi należy dostarczyć z odpowiednim szczepem gospodarza,
  c/ próbki należy tak zabezpieczyć, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i odpowiednio oznakować.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego BP/1:*
  a/ formularz jest oddzielny dla bakterii i bakteriofagów,
  b/ w formularzu należy wypełnić w miarę możliwości wszystkie rubryki.
 3. Wykonanie przez PCM kontroli żywotności.*
 4. Potwierdzenie przyjęcia depozytu przez PCM. Formularz BP/4 i BP/9.*
 5. Wydawanie próbek:*
  a/ tylko dla osób posiadających prawo do otrzymania próbek,
  b/ zamówienia na standardowych formularzach BP/12,
  c/ poinformowanie deponującego na formularzu BP/14.
 6. Wszystkie potrzebne formularze można otrzymać w PCM.
 7. Informacje są udzielane telefonicznie, faksem, e-mailem.

* (patrz: WARUNKI DEPOZYTU)