PCM
O kolekcji

Informacje ogólne

Historia

Polska Kolekcja Mikroorganizmów (PCM) została założona w 1967r jako laboratorium posiadające własny status w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej (IITD) Polskiej Akademii Nauk (PAN). Powstała z inicjatywy Komitetu Mikrobiologicznego PAN pod protektoratem prof. Stefana Ślopka, ówczesnego dyrektora Instytutu. Organizacyjnie Kolekcja była w swych początkach częścią Zakładu Systematyki Drobnoustrojów kierowanego przez prof. Teofila Szulgę, potem weszła w skład Zakładu Mikrobiologii kierowanego przez prof. Mariana Mordarskiego, a obecnie jest w Zakładzie Immunologii Chorób Zakaźnych. Od 1977 roku opiekę nad kolekcją sprawował dr Stefan Rowiński. Obecnie kierownikiem kolekcji jest doc. Andrzej Gamian.

22 września 1993 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Traktat Budapesztański (z dn. 28 kwietnia 1977 r.). W roku 2000 dzięki inicjatywie prof. Andrzeja Górskiego, dyrektora Instytutu, na wniosek Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez Ministra Spraw Zagranicznych RP, Polska Kolekcja Mikroorganizmów nabyła od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) status International Depositary Authority (IDA) do pełnienia funkcji organu depozytu międzynarodowego.


Główne cele i zadania

Celem kolekcji jest zapewnienie referencyjnych szczepów bakteryjnych odbiorcom z całej Polski, a także z zagranicy dla celów badawczych, porównawczych, edukacyjnych. Wiele z nich ma znaczenie praktyczne i jest stosowanych w przemyśle, biotechnologii. Szereg szczepów wzorcowych używa się do testów jako standardy. Posiadamy szczepy do testowania aktywności antybiotyków, środków dezynfekcyjnych, mutagenów, lizozymu, fagocytów, do testowania cholesterolu, cytozyny, uracylu, witamin, wiązania haptoglobin, a także szczepy produkujące antybiotyki, enzymy, białkoA, etanol, steroidy, toksyny, witaminy i in.
Ważnym celem kolekcji jest zapewnienie optymalnych warunków dla przechowywania szczepów w związku z postępowaniem patentowym.

Polska Kolekcja Mikroorganizmów jest jednostką, której zadaniem jest przyczynianie się do rozwoju nauki poprzez dostarczanie materiału mikrobiologicznego niezbędnego dla nauk biologicznych i medycznych. Zakresem działania PCM obejmuje cały kraj. Polska Kolekcja Mikroorganizmów współpracuje z innymi polskimi i zagranicznymi kolekcjami mikroorganizmów; jest członkiem Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC, nr rejestracyjny 106) i Europejskiej Organizacji Kolekcji Mikroorganizmów (ECCO).

Podstawowa działalność PCM to przyjmowanie depozytów, przechowywanie i dystrybucja bakterii, bakteriofagów, które wykorzystuje się głównie do celów naukowo-badawczych, zastosowań przemysłowych, edukacji, leczenia i terapii (bateriofagi). Dotychczas w PCM przechowywanych jest ok. 3000 szczepów bakterii i 300 bakteriofagów. Szczepy te przynależą do 83 rodzajów i 298 gatunków o charakterze medycznym i ogólnym oraz szczepy patentowe.

Zakład, z którym związana jest PCM posiada personel liczący 11 osób (z czego 10. z wyższym wykształceniem), laboratoria o łącznej powierzchni 250 m2 oraz wyposażenie pozwalające na działania mikrobiologiczne na standardowym poziomie, w tym liofilizatory i magazyn do przechowywania drobnoustrojów w stanie zliofilizowanym i zamrożonym.

Kolekcja jest stale wzbogacana przez wymianę, zakup, przekazywanie przez badaczy w depozyt zwykły nowych wyizolowanych i zdefiniowanych szczepów. Posiada jeden z najbogatszych w świecie, kompletnych zbiorów serotypów Escherichia, Hafnia, Citrobacter, Plesiomonas, Shigella, Salmonella, Staphylococcus, Streptomyces. Co roku przekazuje szczepy na potrzeby laboratoriów badawczych, laboratoriów diagnostyki medycznej, przemysłowych.

Pragniemy, aby kolekcja jak najszerzej służyła potrzebom edukacji, różnorodnym laboratoriom i instytucjom krajowym oraz zagranicznym.