Centrum Medyczne IITD PAN
×OBOWIĄZEK IMFORMACYJNY ADMINISTRATORA • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU z siedzibą przy ul. R.Weigla 12 (kod pocztowy: 53-114) • Dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę, jeżeli zgoda jest wymagana przez obowiązujące przepisy prawa, a także do celów związanych z przygotowaniem i realizacją umów. • Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. • Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. • Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych • Administrator przechowuje dane przez okres określony w szczególnych przepisach prawa, przez okres niezbędny do realizacji umów. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. • Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. • Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania. • Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą. • Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą. • W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. • W celu uzyskania dodatkowych informacji, w zakresie spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: adres poczty elektronicznej: ewiec@iitd.pan.wroc.pl lub pod nr telefonu 71 370 99 40

CM_LogoCentrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu jest jednostką utworzoną, nadzorowaną i prowadzoną przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna Instytutu działa od 2005 roku. W jego skład wchodzi Ośrodek Terapii Fagowej i Laboratorium Immunologii Tkankowej.
Centrum powstało z przekształcenia (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN w przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, którym jest Instytut - wpisany jest przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod numerem 000000002202.


W Centrum wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Do zadań Centrum należy w szczególności należy prowadzenie działalności leczniczej (także w porozumieniu z innymi podmiotami leczniczymi) związanej z badaniami prowadzonymi w Instytucie, a zwłaszcza wykorzystywanie wyników badań podstawowych do opracowywania nowych metod profilaktyki, metod diagnostyczno-prognostycznych, nowych strategii leczniczych i nowych czynników leczniczych. Komórki Centrum biorą udział w kształceniu podyplomowym osób wykonujących zawód medyczny organizowanym przez Instytut w zakresie zgodnym z profilem prowadzonej działalności.


Aktualnie w skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Laboratorium Immunologii Tkankowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  2. Ośrodek Terapii Fagowej (ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław),
  3. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Krakowie (ul. Konecznego 2/4U, 31-216 Kraków),
  4. Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie (ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa).


Laboratorium Immunologii Tkankowej wykonuje badania diagnostyczne z zakresu diagnostyki transplantacyjnej u dawców i biorców przeszczepów, badań związanych z monitorowaniem i oceną stanu immunologicznego pacjentów oraz diagnostyki immunogenetycznego podłoża chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego.

Ośrodek Terapii Fagowej i jego file zajmują się prowadzeniem eksperymentalnej terapii fagowej w oparciu o przygotowane w Instytucie preparaty fagowe.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.

Kontakt

Centrum Medyczne
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław


Tel. (centrala):
71 337 11 72
Faks: 71 337 13 82
E-mail: cm@iitd.pan.wroc.pl
Strona internetowa Centrum: www.iitd.pan.wroc.pl/pl/NZOZ


Kierownik Centrum Medycznego:
prof. dr hab. Med. Irena Frydecka:
Tel.: 071 337 11 72
E-mail: irena.frydecka@umed.wroc.pl


Zastępca Kierownika Centrum ds. Medycznych i Administracyjnych
Dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki
Tel.: 71 370 99 79
E-mail: mbrodzki@iitd.pan.wroc.pl

 

 

 
X