Projekty realizowane przez IITD PAN

Program TANGO IV

ncbir
 

Tytuł projektu Rok przyznania
Innowacyjny produkt leczniczy przeciwko Clostridioides difficile oparty o przeciwciała IgY
Projekt nr NCBiR TANGO-IV-A/0003/2019-00
2020

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 IR_logo

 

Tytuł projektu Rok przyznania
Bio-nanosatelita wykorzystujący zminiaturyzowane instrumenty lab-on-chip oraz metodologia prowadzenia badań bio-medycznych z jego wykorzystaniem w warunkach mikrograwitacji
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”  Projekt nr  POIR.04.01.01-00-0010/19-00
2019
Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej
Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”  Projekt nr POIR.04.01.04-00-0126/16

2017

Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków
Projekt: „Regionalne agendy naukowo-badawcze”, POIR.04.01.02-00-0147/16
2016

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 IR_logo

 

Tytuł projektu Rok przyznania

Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Projekt RPDS.01.02.01-02-0177/17

2018

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

 IR_logo

 

Tytuł projektu Rok przyznania
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer naboru: POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17
2018

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 WER_logo

Tytuł projektu Rok przyznania
BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.2 Studia doktoranckie
2017

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 POIG_Banner_small

Tytuł projektu Rok przyznania
Opracowanie w toku zaawansowanych prac B+R metody podawania do kości komórek (1) krwiotwórczych razem z mezenchymalnymi komórkami podścieliska jako elementem osłonowym i (2) zabijających białaczkę
Projekt: INNOMED/I/1 /NCBR/2014
2014
Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,
Poddziałanie 2.3.2: Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej
Numer projektu: POIG.02.03.02-02-028/13
2013
Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów
Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych
Projekt nr POIG.02.03.02-00-005/10
2010
Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Projekt nr POIG.01.03.02-02-052/10
2010
Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii
Działanie: 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
2009
Optymalizacja charakterystyki i przygotowywania preparatów fagowych do celów terapeutycznych
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Projekt nr POIG.01.03.01-00-003/08
2008

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 POIG_Banner_small

Tytuł projektu Czas realizacji
"Alergia pyłkowa i pokarmowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/13.03892
2013-2015
"Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Projekt nr CZ.3.22/2.1.00/09.01574
2010-2013

 

Granty rozwojowe

Tytuł grantu Czas realizacji
Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako potencjalne preparaty przeciwnowotworowe. Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz badanie aktywności biologicznych. Opracowanie technologii produkcji substancji czynnej 2010-2012