2020/14

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/14

Temat: Dostawa wirówek laboratoryjnych:

           1) Dla części 1 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym i rotorami kątowymi,
           2) Dla części 2 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym.

Termin składania ofert: do dnia 09.07.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 09.07.2020 r. o godz. 10:10.

 Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit.  b)  Termin złożenia.  Zmianie ulega w/w  zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wiadomość e-mail należy zatytułować: Oferta o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wirówek laboratoryjnych:
      -  Dla części  1 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym i rotorami kątowymi,
      -  Dla części  2 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym