2020/10

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/10

Wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch niezależnych eksperymentów z wykorzystaniem myszy.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:10.

 

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit. a)  Wymagane dokumenty. Zmianie ulega w/w zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:
    1)  Wykonawca do składanej oferty musi załączyć nw. dokumenty:
              a)    wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy  zawierający cenę jednostkową za wykonany eksperyment nr I i nr II.