2020/9

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/9

Dostawa inkubatora z regulowaną atmosferą gazową i możliwością realizacji hodowli niskotlenowych (CO2/O2), samosterylizującego, z wnętrzem stalowym  – 1 sztuka.

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10:10