2020/8

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/8

Temat: Przygotowanie/wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu instalacji sanitarnych wod-kan i p-poż w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18.05.2020 r. o godz. 10:10.


W załączeniu:
- Zaproszenie - scan dok.,
- Form. ofertowy - wersja word,
- Wzór umowy - wersja word,
- Orzeczenie dotyczące stanu technicznego instalacji wody zimnej, kanalizacji technologicznej oraz instalacji hydrantowej ( opr. sierpień 2016 r.). - scan.

 

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit. a)  Wymagane dokumenty. Zmianie ulega w/w zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

    1)  Wykonawca do składanej oferty musi załączyć nw. dokumenty:

              a)    wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy.