Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/13/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Sekwencjonowanie genomów bakteriofagów typowanych jako składniki preparatu fagowego w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową

Termin składania ofert: 9.01.2015r. godz. 10:00

SZP/12/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu digitalizacji i numerycznej analizy ekspresji markerów genetycznych

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 23.12.2014r. godz. 10:00

SZP/11/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

System akwizycji i weryfikacji danych umożliwiający odczyt wyników badań immunogenetycznych

Termin składania ofert: 15.12.2014r., godz. 13:00

SZP/10/2014

Przetarg nieograniczony pn.:

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU

Termin składania ofert: 16.12.2014r., godz. 11:00

SZP/09/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Opracowanie chemicznego nośnika bakteriofagów do ich zewnętrznego zastosowania w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową, przeprowadzenie badań biologicznej aktywności bakteriofagów oraz sekwencjonowanie genomów bakteriofagów typowanych jako składniki produktu

Postępowanie unieważnione

SZP/08/2014

Przetarg ograniczony p.n.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 8.08.2014r. godz. 9:00

SZP/07/2014

Przetarg nieograniczony pn.:

Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja sieci komputerowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

SZP/06/2014

Przetarg ograniczony pn.:

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

SZP/05/2014

Przetarg nieograniczony:

Dostawa systemu chromatograficznego

SZP/04/2014

Świadczenie usługi doradztwa w zakresie określenia scenariuszy ścieżek komercjalizacji dla 6 technologii – wyników prac badawczo-rozwojowych (B R), na rzecz IITD PAN we Wrocławiu

SZP/03/2014

Przetarg nieograniczony

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni GLP (spełniająca wymogi BSL-3) oraz pomieszczenia aparaturowego w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 28.04.2014r.

SZP/02/2014

przetarg nieograniczony na:
ŚWIADCZENIE USŁUG RZECZNIKA PATENTOWEGO DLA INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU

SZP/01/14

Świadczenie usługi doradztwa w zakresie wyników prac badawczo-rozwojowych (B R) wraz z wyceną 6 wybranych wartości niematerialnych i prawnych (wyników prac B R) na rzecz IITD PAN we Wrocławiu