Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/19/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
Zmotoryzowany mikroskop laboratoryjny fluorescencyjny, odwrócony, z wyposażeniem;
CPV: 38510000-3 
 

 _____________________________________________________________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

POIG.02.01.00-02-073/09 „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek-Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ZP-I/18/2011

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

POIG.02.01.00-02-073/09 „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek-Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ZP-I/17/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• mikroskopy laboratoryjne – szt. 4; CPV: 38510000-3

_____________________________________________________________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

POIG.02.01.00-02-073/09 „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek-Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ZP-I/16/2011

 

Przetarg nieograniczony na dostawę:
Sukcesywna dostawa zagranicznych czasopism naukowych – z aktywacją dostępu do tytułów czasopism wyłącznie w formie elektronicznej - kontynuacja prenumeraty 8-iu tytułów oraz pakietu ASM (13 tyt.) na 2012 r. dla Biblioteki Naukowej Instytutu, wg wykazu stanowiącego jednocześnie formularz cenowy,

CPV: 22212000-9

 ______________________________________________________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Umowa nr POIG.02.03.02-00-005-/10, tytuł projektu: „Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej – dot. Lp. 9 wykazu czasopism w formularzu cenowym.

ZP-I/15/2011

przetarg nieograniczony na usługę:
- całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów przez okres 12 miesięcy
CPV: 79713000-5
 

ZP-I/14/2011

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
 

ZP-I/13/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę:
• dedykowanego systemu informatycznego: „Interoperacyjna platforma Polskiej Kolekcji Mi-kroorganizmów PCM”; CPV: 48000000-8
_______________________________________________
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIO-NALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa nr POIG.02.03.02-00-005-/10, tytuł projektu: „Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej plat-formy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowa-cyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów in-formacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
_______________________________________________

ZP-II/6/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• Spektroskop NMR 600 MHz z sondą HR-MAS i mikrosondą ; CPV: 33114000-2
 

ZP-I/12/2011

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
(nr umowy o dofinansowanie i tytuł projektu):
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
 

ZP-I/11/2011

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Remont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu przy ul Rudolfa Weigla 12”
• CPV: 45000000-7; 5111100-9; 45453000-7; 45330000-9; 45310000-3; 45111220-6.

 


 

ZP-I/10/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5
---------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

 

 


 

ZP-II/5/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- System do badań z wykorzystaniem mikromacierzy wraz z mikromacierzami i odczynnikami do porównawczej hybrydyzacji genowej, ekspresji genów oraz mikroRNA; CPV: 33696500-0, 38434000-6, 38520000-6, 38500000-0, 38434540-3
 

 


 

ZP-I/9/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- komory laminarne Biohazard II – 2 szt.,
w tym:
a. Komora laminarna Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, średni – 1 szt.
b. Komora laminarna Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, mały – 1 szt.
• CPV: 38434540-3

 


 

ZP-I/8/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- STERYLIZATOR DO DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
CPV: 33191110-9
_______________________________________________________
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjne-go Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
________________________________________________________

 


 

ZP-I/7/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- aparatura do Real Time PCR; CPV: 38951000-6
_______________________________________________________
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium Ne-oLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjne-go Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
________________________________________________________

 


 

ZP-I/6/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- aparatu do homogenizacji tkanek i komórek; CPV: 38500000-0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01; tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 

ZP-I/5/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• mikrowagi analitycznej, dwóch wag precyzyjnych do ważenia zwierząt oraz wagi analitycznej,
CPV: 38311000-8, 38310000-1, 38311210-3

 

ZP-I/4/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• Zamrażarka niskotemperaturowa ok. -85˚C z wyposażeniem -1 szt.,
• Zamrażarka laboratoryjna ok. -20˚C z wyposażeniem - 1 szt.,
• Pojemnik do przechowywania materiału biologicznego (próbek)
w ciekłym azocie - 1 szt.
• CPV: 39711121-3, 44612000-3
 

ZP-I/3/2011

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Modernizacja serwerowni w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 12”
(CPV: 45000000-7; 45111100-9; 45453000-7; 45330000-9; 45310000-3; 45111220-6)
 

ZP-II/4/2011

Przetarg nieograniczony na
dostawę aparatury naukowo-badawczej:
1. komora do wizualizacji fluorescencji i luminescencji w żywym organizmie z oprogramowaniem, komputerem do analizy danych oraz aparaturą do narkozy gazowej dla małych gryzoni,
2. aparat umożliwiający analizę żeli i blotów wyznakowanych różnymi technikami z oprogramowaniem, komputerem do analizy danych,
- z jednym oprogramowaniem obsługującym oba urządzenia umożliwiającym analizowanie obrazów z systemu in vitro oraz z systemu in vivo; CPV: 33110000-4,

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01; tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
 

ZP-I/2/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- Aparat do pomiaru dynamicznego rozpraszania światła i potencjału zeta;
CPV: 38432000-2.
 

ZP-I/1/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• - komory laminarne Biohazard II – 6 szt.,
w tym:
A. Komora laminarna Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją o szerokości roboczej, ok. 120 cm – 1 szt.
B. Komory laminarne Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją o szerokości roboczej ok. 150 cm – 2 szt.
C. Komory laminarne Biohazard II do pracy z cytostatykami, z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją o szerokości roboczej ok. 120 cm
– 3 szt.
• - inkubatory CO2 – 6 szt.
w tym:
D. Inkubator CO2, z płaszczem powietrznym i systemem sterylizacji gorącym powietrzem w dwóch trybach, ok. 190 L -5 szt.
E. Inkubator CO2 – O2, z płaszczem powietrznym i systemem sterylizacji gorącym powie-trzem w dwóch trybach, ok. 190 L -1 szt.;
CPV: 38434540-3; 33152000-0,
 

ZP-II/3/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- cytometr przepływowy oraz magnetyczny pre-sorter do komórek znakowanych fluorescencyjnie; CPV: 38434510-4
 

ZP-II/2/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- aparatura do stanowiska przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach w ramach projektu POIG: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii”
CPV: 38434540-3 ; 42959000-3 ; 42514000-2 ;33192200-4,
 

ZP-II/1/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
1. komora do wizualizacji fluorescencji i luminescencji w żywym organizmie z oprogramowaniem, komputerem do analizy danych oraz aparaturą do narkozy gazowej dla małych gryzoni,
2. aparat umożliwiający analizę żeli i blotów wyznakowanych różnymi technikami z oprogramowaniem, komputerem do analizy danych,
- z jednym oprogramowaniem obsługującym oba urządzenia umożliwiającym analizowanie obrazów z systemu in vitro oraz z systemu in vivo; CPV: 33110000-4,