Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/27/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Modernizacja dwóch dźwigów towarowo-osobowych w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 12.
CPV: 42416100-6; 45313100-5; 50750000-7 .
 

ZP-II/3/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę:
- Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia meblowego - ogólnolaboratoryjnego w ramach projektu POIG: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” ; CPV: 39180000-7
 

ZP-I/26/2010

przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Remont i modernizacja pomieszczenia auli wykładowej”
CPV: 45000000-7; 45111100-9; 45453000-7; 45330000-9; 45310000-3; 45111220-6
 

ZP-I/25/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); CPV: 38430000- 8
 

ZP-I/24/2010

Przetarg nieograniczony na
roboty budowlane:
„ Przygotowanie i realizacja modernizacji stanowisk pomiarowych oraz dostawa zintegrowane-go wyposażenia do monitoringu warunków środowiskowych”
CPV: 45000000-7; 45214610-9; 45214631-2; 45311000-0; 45315600-4; 45315700-5.
 

ZP-I/22/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Roboty budowlane - przebudowa układu pomiarowego stacji średniego napięcia 10kV w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu ul. Rudolfa We-igla 12”; CPV: 45315500-3.
 

ZP-I/23/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• automatyczny analizator hematologiczny; CPV: 38434570-2
 

ZP-I/21/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• system do amplifikacji w czasie rzeczywistym składający się z dwóch aparatów do reakcji PCR w czasie rzeczywistym wyposażonych w stacje do automatyczne-go pipetowania; CPV: 38951000-6; 38540000-2
 

ZP-I/20/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• zadanie 1 - automatyczny analizator hematologiczny; CPV: 38434570-2
• zadanie 2 - automatyczny analizator biochemiczny; CPV: 38434500-1
 

ZP-I/19/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
- całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów przez okres 12 miesięcy
CPV: 79713000-5
 

ZP–II/2/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej:
• uniwersalnego czytnika płytkowego z akcesoriami,
łaźni wodnej z cyfrową regulacją temperatury
oraz wyposażenia do automatycznego i półautomatycznego dozowania.
CPV: 30216000-6; 42943000-8; 38000000-5
 

ZP–I/18/2010

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- dwa aparaty do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz izolacji białek wraz z odczynnikami do izolacji DNA i do izolacji RNA z krwi obwodowej;
CPV: 38540000-2
 

ZP-I/17/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metoda kapilarną, umożliwia-jący sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA; CPV: 38434000 – 6
 

ZP-II/1/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• Zintegrowane stanowisko do prowadzenia badań fizyko-chemicznych w biotechnologii;
CPV: 38433100-0

ZP-I/16/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 12.
CPV:
- 42416100-6 - windy;
- 45313100-5 - instalowanie wind;
- 50750000-7 - usługi w zakresie konserwacji wind

ZP-I/15/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
aparatura do utrzymywania zwierząt w przedziałach indywidualnie wentylowanych z wyposażeniem wraz ze stołem chirurgicznym dla gryzoni i suchym sterylizatorem do instrumentów chirurgicznych; CPV: 38434540-3

ZP-I/14/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
wirówka laboratoryjna stołowa z chłodzeniem; CPV: 42931120-8

ZP-I/13/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
Szkolenie pt. „Rozwój projektu leków z elementami statystyki” organizowane w ramach pro-jektu POIG: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” ; CPV: 80511000-9

ZP-I/12/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
Zestaw do hodowli bakterii składający się z: automatycznego sterylizatora parowego i stoło-wego, 14-litrowego bioreaktora laboratoryjnego, przeznaczonego do hodowli zawiesinowej bakterii, drożdży oraz innych grzybów w warunkach tlenowych i beztlenowych; CPV: 38500000-5
 

ZP-I/11/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę:
7 szt. klimatyzatorów; CPV: 39717200-3
 

ZP-I/10/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Naprawa dachu budynku głównego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12; CPV: 45261210-9; 45261320-3; 45261910-6
 

ZP-I/9/2010

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:
wydawanie w formie drukowanej i udostępnianie w formie elektronicznej czasopisma Ar-chivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - CPV: 79970000-4

ZP-I/8/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
wydawanie w formie drukowanej i udostępnianie w formie elektronicznej czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - CPV: 79970000-4

ZP-I/7/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
cykl 8-miu szkoleń z zakresu eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą w ramach projektu POIG: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii ; CPV: 80511000-9

ZP-I/6/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę:
specjalistycznego oprogramowania do zarządzania warunkami środowiskowymi panującymi w pomieszczeniach oraz specjalistycznych urządzeniach laboratoryjnych, informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z serwerami bazodanowymi, oraz jego instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i walidacją, CPV: 48780000-9

ZP-I/4/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
wydawanie w formie drukowanej i udostępnianie w formie elektronicznej czasopisma Ar-chivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - CPV: 79970000-4

ZP-I/5/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
Zorganizowanie cyklu 8-miu szkoleń z zakresu eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą w ramach projektu POIG: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii ; CPV: 80511000-9

ZP-I/3/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę
- Systemu napowietrzająco-wentylującego ze stacją wymiany klatek; CPV: 38434540-3
 

ZP-I/2/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych modernizacji laboratoriów w ramach projektu POIG: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” - CPV: 71220000-6; 71247000-1

ZP-I/1/2010

Przetarg nieograniczony na usługę: Wdrożenie systemu dobrej praktyki laboratoryjnej GLP w ramach projektu NeoLek w Laboratorium Chemii Biomedycznej, Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej oraz Zwierzyńcu Doświadczalnym Instytutu; CPV: 73200000-4