SZP/15/2015

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/15/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA MODUŁU FUNKCJONALNEGO DETEKCJI MARKERÓW IMMUNOGENETYCZNYCH

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


Termin składania ofert: 21.07.2015r., godz. 10:00

UWAGA! Zmieniony załącznik "Tabela ceny" dla Stanowiska 2