SZP/09/2014

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/09/2014

Przetarg nieograniczony p.n.:

Opracowanie chemicznego nośnika bakteriofagów do ich zewnętrznego zastosowania w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową, przeprowadzenie badań biologicznej aktywności bakteriofagów oraz sekwencjonowanie genomów bakteriofagów typowanych jako składniki produktu

Postępowanie unieważnione