ZP-I/18/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/18/2011

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

POIG.02.01.00-02-073/09 „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek-Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.