ZP-I/16/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/16/2011

 

Przetarg nieograniczony na dostawę:
Sukcesywna dostawa zagranicznych czasopism naukowych – z aktywacją dostępu do tytułów czasopism wyłącznie w formie elektronicznej - kontynuacja prenumeraty 8-iu tytułów oraz pakietu ASM (13 tyt.) na 2012 r. dla Biblioteki Naukowej Instytutu, wg wykazu stanowiącego jednocześnie formularz cenowy,

CPV: 22212000-9

 ______________________________________________________________________

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Umowa nr POIG.02.03.02-00-005-/10, tytuł projektu: „Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej platformy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej – dot. Lp. 9 wykazu czasopism w formularzu cenowym.

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.