ZP-I/13/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/13/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę:
• dedykowanego systemu informatycznego: „Interoperacyjna platforma Polskiej Kolekcji Mi-kroorganizmów PCM”; CPV: 48000000-8
_______________________________________________
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIO-NALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
Umowa nr POIG.02.03.02-00-005-/10, tytuł projektu: „Utworzenie interoperacyjnej elektronicznej plat-formy naukowej Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowa-cyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów in-formacyjnych nauki w postaci cyfrowej.
_______________________________________________