ZP-I/12/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/12/2011

przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- elektroporatora; CPV: 38000000-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA
(nr umowy o dofinansowanie i tytuł projektu):
Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.