ZP-I/11/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/11/2011

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Remont i modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu przy ul Rudolfa Weigla 12”
• CPV: 45000000-7; 5111100-9; 45453000-7; 45330000-9; 45310000-3; 45111220-6.

 


 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.