ZP-II/5/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-II/5/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- System do badań z wykorzystaniem mikromacierzy wraz z mikromacierzami i odczynnikami do porównawczej hybrydyzacji genowej, ekspresji genów oraz mikroRNA; CPV: 33696500-0, 38434000-6, 38520000-6, 38500000-0, 38434540-3
 

 


 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.