ZP-I/9/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/9/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- komory laminarne Biohazard II – 2 szt.,
w tym:
a. Komora laminarna Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, średni – 1 szt.
b. Komora laminarna Biohazard II z pionowym przepływem powietrza, recyrkulacją, mały – 1 szt.
• CPV: 38434540-3

 


 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.