ZP-I/7/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/7/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- aparatura do Real Time PCR; CPV: 38951000-6
_______________________________________________________
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA

Umowa Nr POIG.02.01.00-02-073/09-01, tytuł Projektu: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium Ne-oLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii; realizowany w ramach Programu Operacyjne-go Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B +R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
________________________________________________________

 


 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.