ZP-I/5/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/5/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
• mikrowagi analitycznej, dwóch wag precyzyjnych do ważenia zwierząt oraz wagi analitycznej,
CPV: 38311000-8, 38310000-1, 38311210-3

 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.