ZP-II/2/2011

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-II/2/2011

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej:
- aparatura do stanowiska przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach w ramach projektu POIG: „Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek – Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii”
CPV: 38434540-3 ; 42959000-3 ; 42514000-2 ;33192200-4,
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.