ZP-I/26/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/26/2010

przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Remont i modernizacja pomieszczenia auli wykładowej”
CPV: 45000000-7; 45111100-9; 45453000-7; 45330000-9; 45310000-3; 45111220-6