ZP-I/24/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/24/2010

Przetarg nieograniczony na
roboty budowlane:
„ Przygotowanie i realizacja modernizacji stanowisk pomiarowych oraz dostawa zintegrowane-go wyposażenia do monitoringu warunków środowiskowych”
CPV: 45000000-7; 45214610-9; 45214631-2; 45311000-0; 45315600-4; 45315700-5.
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.