ZP-I/22/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/22/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Roboty budowlane - przebudowa układu pomiarowego stacji średniego napięcia 10kV w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu ul. Rudolfa We-igla 12”; CPV: 45315500-3.
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.