ZP-I/16/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/16/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 12.
CPV:
- 42416100-6 - windy;
- 45313100-5 - instalowanie wind;
- 50750000-7 - usługi w zakresie konserwacji wind

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.