ZP-I/10/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/10/2010

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Naprawa dachu budynku głównego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12; CPV: 45261210-9; 45261320-3; 45261910-6
 

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.