ZP-I/9/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/9/2010

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:
wydawanie w formie drukowanej i udostępnianie w formie elektronicznej czasopisma Ar-chivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - CPV: 79970000-4