ZP-I/6/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/6/2010

Przetarg nieograniczony na dostawę:
specjalistycznego oprogramowania do zarządzania warunkami środowiskowymi panującymi w pomieszczeniach oraz specjalistycznych urządzeniach laboratoryjnych, informacją, danymi, zasobami, pracą i aparaturą w laboratoriach wraz z serwerami bazodanowymi, oraz jego instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i walidacją, CPV: 48780000-9

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.