ZP-I/4/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/4/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
wydawanie w formie drukowanej i udostępnianie w formie elektronicznej czasopisma Ar-chivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - CPV: 79970000-4

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.