ZP-I/5/2010

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

ZP-I/5/2010

Przetarg nieograniczony na usługę:
Zorganizowanie cyklu 8-miu szkoleń z zakresu eksploatacji i zarządzania dużą infrastrukturą badawczą w ramach projektu POIG: Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii ; CPV: 80511000-9

Specyfikacja

UWAGA! Pobranie specyfikacji proszę potwierdzić na adres zp@hirszfeld.pl, podając pełną nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy i e-mail.